Aktualności

KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE
KOD ZAWODU 323009, TERMIN 17.09.2021 - 05.11.2022 - 320 GODZIN
NATUROPATA - KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009
KURS NATUROTERAPII W WARSZAWIE, 3.09.2021 - 03.2023 - 18 ZJAZDÓW

mgr Tadeusz Józef Kurzac

Specjalista Działu Roślin Leczniczych w łodzkim Ogrodzie Botanicznym


Wykształcenie:
1969 – 1972  -  I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu.
1973 – 1977  -  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kierunek Biologia, specjalność nauczycielska.
Praca magisterska p.t. „Badania wędrówki ptaków gatunku Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) łowionych na stawach Okręt i Rydwan” wykonana została w Zakładzie Biologii Ewolucyjnej UŁ..

Posiadane odznaczenia i wyróżnienia:

 • Nagroda Kuratora Wydziału Oświaty UMŁ  -  1983 r.
 • Srebrna Honorowa Odznaka LOP  -  1988 r.
 • Złota Honorowa Odznaka LOP  -  1989 r.
 • Medal Zasłużony dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  -  1989 r.

Działalność w organizacjach społecznych:
*  Sekcja Ornitologiczna Studenckiego Koła Naukowego Biologów UŁ.
    W latach 1973 – 1977 kierowałem działalnością tej sekcji oraz uczestniczyłem w naukowych
    obozach ornitologicznych organizowanych nad kompleksem stawów Okręt – Rydwan koło
    Łowicza.
*  Liga Ochrony Przyrody
    W latach 1977 – 1984 opiekun szkolnych kół LOP.
    W latach 1984 – 1992 przewodniczący Klubu Obserwatorów Ptaków przy ZW LOP zrzesza-
    jącego ornitologów zawodowych i amatorów z woj. łódzkiego. Od 1992 r. członek zwyczajny
    KOP.  W ramach działalności tego klubu organizowałem  konkursy  ornitologiczne  dla  mło-
    dzieży szkolnej woj. łódzkiego, w latach 1986 – 1993 brałem udział w zbieraniu materiałów
    do Polskiego Atlasu Ornitologicznego i Polskiego Atlasu Herpetologicznego. Od 2002 r. biorę
    udział w programie badawczym Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych.
*  Polskie Towarzystwo Ogrodów Botanicznych
    Od 1977 r. jestem członkiem tego stowarzyszenia

Zainteresowania:
Od czasów szkoły średniej interesuję się ornitologią. Brałem udział w licznych obozach naukowych, wycieczkach terenowych, zjazdach ornitologicznych oraz pracach badawczych nad różnymi grupami ptaków (np. w latach 1974, 1984 i 1994 uczestniczyłem w Międzynarodowych Akcjach Liczenia Bociana Białego).
Od połowy lat 90-tych XX wieku zacząłem zajmować się także fotografią przyrodniczą, entomologią oraz ziołolecznictwem. Z zakresu entomologii jestem autorem licznych publikacji faunistycznych o błonkówkach i motylach województwa łódzkiego.
Od wielu lat uczestniczę w pracach badawczych związanych z konserwatorską ochroną przyrody w regionie łódzkim. Brałem m.in. udział w waloryzacji przyrodniczej projektowanego Spalskiego Parku Krajobrazowego, Sulejowskiego P. K. i Bolimowskiego P. K. oraz sporządza-niu planu ochrony przyrody Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu „Rąbień”.

Ważniejsze publikacje:

 • Kurzac T. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiecie wieluńskim w 1974 r. [W:] Populacja bociana białego Ciconia ciconia L. w Polsce. Z. Jakubiec (red.). Studia Naturae, A, 28: 148–150.
 • Kurzac T. 1986. Badania przelotu populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w woje-wództwie skierniewickim. Acta Univ. Lodz., Fol. Zool. et Anthrop. 4: 25-58.
 • Kurzac T. 1990. Osobliwości faunistyczne projektowanego Sulejowskiego Parku Krajobra-zowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą XLVI, 2-3: 62-72.
 • Olaczek R., Kurzac M., Kurzac T. 1990. Inowłodzki Park Krajobrazowy nad Pilicą (projektowany). Studia Ośr. Dok. Fizjograf. T. XVIII: 90-140.
 • Kurzac T. 1991. Rezerwaty województwa łódzkiego. LOP. Łódź, ss. 44.
 • Kurzac T. 1992. Bocian biały (Ciconia ciconia) na terenie byłego powiatu wieluńskiego w latach 1974, 1983 i 1984. [W:] Wyniki badań populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) w Polsce Środkowej. Acta Univ. Lodz., Folia Zool. 1: 83-95.
 • Krzemińska-Freda J., Kurzac T. 1995, 2003. Ogród Botaniczny w Łodzi. O.W.R. Sagalara. Łódź, ss. 24.
 • Kurzac T. 1996. Rośliny chronione oraz zagrożone wyginięciem w Polsce w kolekcjach łódzkiego Ogrodu Botanicznego. [W:] Przyroda Ogrodu Botanicznego w Łodzi. T. Kurzac (red.). O.W.R. Sagalara. Łódź: 67-90.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2000. Ginące, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56, 5: 123-131.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2002. Wstępna lista wybranych rodzin błonkówek Hymenoptera i muchówek Diptera Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. [W:] Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce. J.K. Kurowski i P. Witosławski (red.). Wyd. Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin UŁ, Łódź: 147-151.
 • Kurzac T. 2003. Rośliny lecznicze w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 12: 201-206.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2003. Owady chronione, zagrożone i rzadkie Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów. 12: 207-217.
 • Kowalczyk J.K., Szczepko K., Kurzac T., Pawlikowski T. 2004. Pszczoły (Hymenoptera, Apoidea) Ogrodu Botanicznego w Łodzi. [W:] Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. P. Indykiewicz, T. Barczak (red.). Wyd. LOGO, Bydgoszcz: 67-82.
 • Kurzac T. 2004. Ogród Botaniczny w Łodzi. Cz. I. Rośliny lecznicze. Poligraf. Łódź.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2005. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ogrodu Botanicznego w
 • Łodzi. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 14: 101-113.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej, 8: 32-39.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2007. Stan poznania wybranych rodzin żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26(2): 59-74.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2007. Chronione, zagrożone i rzadkie gatunki owadów w rezerwacie Polana Siwica w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 63(4): 60-69.
 • Kurzac T. 2008. Rośliny aromatyczne. Ścieżka dydaktyczna nr 5. Poligraf. Łódź.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2008. Stan poznania i wstępna waloryzacja pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) regionu łódzkiego. [W:] Kaczmarek S. (red.). Krajobraz i bioróżnorodność. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz: 246-262.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2008. Trzmiele i trzmielce (Hymenoptera, Apidae: Bombus Latr., Psithyrus Lep.) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 64(3): 43-56.
 • Kowalczyk J.K., Soszyński B., Galińska E., Kurzac T. 2008. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 51-62.
 • Kowalczyk J.K., Szczepko K., Kurzac T. 2008. Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Łodzi. [W:] Indykiewicz P., Jerzak L., Barczak T. (red.). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Wyd. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz: 246-252.
 • Kurzac T. 2008. Dział roślin leczniczych i przemysłowych. [W:] Kurzac T. (red.). Ogród Botaniczny w Łodzi. Przewodnik. Wyd. Ogród Botaniczny, Łódź: 26-29.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T., Nadolski J. 2009. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) wybranych obszarów chronionych w Parku Krajobrazowym Międzyrzecza Warty i Widawki. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(2): 57-72.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T. 2009. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) rezerwatu „Polana Siwica” i terenów przyległych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(4): 25-40.
 • Kowalczyk J.K., Kurzac T., Pawlikowski T. 2009. Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28(4): 41-55