ZAWODOWE KURSY ZIELARSKIE

Dawno, dawno temu… wiedza zielarska była pilnie strzeżonym sekretem. Adepci tej nauki przekazywali kolejnym pokoleniom swoje doświadczenia, wzbogacając je o własne spostrzeżenia. Zielarze byli otaczani powszechnym szacunkiem i uznaniem… Od tamtej pory minęło wiele czasu, niemniej rola osób posiadających sekret mądrego korzystania z darów natury, nie zmieniła się. W obecnych czasach coraz więcej osób szuka naturalnych sposobów leczenia dolegliwości, zapobiegania i profilaktyki opartej na roślinach.

Szkolenia dla Zielarzy

Ziołowa receptura w praktyce

Aby odpowiedzieć na potrzebę, która powstała w skutek szerokiego zapotrzebowania na praktyczną wiedzę zielarską, stworzyliśmy zawodowe kursy zielarskie. Ich formuła jest w całości skoncentrowana na farmakognozji i towaroznawstwie zielarskim. Dogłębne poznanie roślin leczniczych i spożywczych jest gwarantem udanego ich stosowania. W ramach kursu omawiane są także metody tzw starej receptury, sugerowane przepisy i metody wykorzystania ziół w różnych terapiach. Ponadto, znajdą tu Państwo informacje o miodach, suplementach diety oraz o przyprawach i roślinach egzotycznych stosowanych w codziennym życiu i leczeniu. Nasz kurs to również okazja by dowiedzieć się, jak samodzielnie na własny użytek przygotować napar, herbatkę ziołową, maść, krem, okład z ziół czy pyszną, leczniczą nalewkę.

KURSY ZAWODOWE: ZIELARZ FITOTERAPEUTA, KOD ZAWODU 323012 ORAZ NATUROPATA, KOD ZAWODU 323009

ZIELARZ – FITOTERAPEUTA W WARSZAWIE – KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323012 
KOLEJNA EDYCJA W WARSZAWIE! 320 GODZIN!

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający kwalifikacje do wykonywania zawodu ZIELARZ FITOTERAPEUTA, kod zawodu 323012, na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
W ramach programu realizowane są zagadnienia uprawniające także do prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009, Dz.U. 2009, nr 21 poz 118, w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego czyli sklepach zielarsko-medycznych.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych zielarstwem i fitoterapią, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów fitoterapeutycznych, poradnictwa zielarskiego oraz pracy i prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych).

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Kurs adresowany do absolwentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, dietetyków, fizjoterapeutów, naturapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek, magistrów i techników farmacji, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych w placówkach opieki zdrowotnej, pracowników sektora medical spa, odnowy biologicznej i medycyny anti-age, absolwentów kierunków takich jak m.in. zdrowie publiczne.
Dla osób nie posiadających dotychczas doświadczenia z ziołami, mamy materiały wprowadzające, pozwalające na swobodne poruszanie się w tematyce kursu.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015. Kadra dydaktyczno – naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy zielarskiej oraz fitoterapeutycznej, bazującej na Farmakopei Polskiej i Europejskiej, wynikach badań uniwersyteckich i publikacjach naukowych.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie Zielarza Fitoterapeuty jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie zielarstwa i fitoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE OTRZYMYWANE NA WŁASNOŚĆ:
Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów do nauki, zarówno w postaci elektronicznej, jak i materiałów drukowanych. Ponadto, kursanci otrzymają wszystkie produkty zielarskie, surowce i produkty ziołowe niezbędne do ćwiczeń i warsztatów. Ponadto, wszystkie wykonane preparaty stają się własnością uczestnika.

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA, EGZAMINY:
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się  na zaliczeniu każdego bloku tematycznego łącznie z analizą przypadków. Na zakończenie kursu przewidziany jest egzamin złożony z 3 części (egzamin opisowy, zielnik oraz rozpoznawanie surowców  zielarskich ze wskazaniem do ich zastosowania w analizie przypadków) oraz praca dyplomowa.

RODZAJ DOKUMENTÓW, UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU:
Kurs kończy się egzaminem (złożonym z 3 części – egzamin opisowy, zielnik, rozpoznawanie surowców zielarskich oraz jego zastosowanie w analizie przypadku) oraz pracą dyplomową. Słuchacz uzyskuje Zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego Zielarz – Fitoterapeuta, kod zawodu 323012 oraz Certyfikat, potwierdzający uzyskanie obowiązkowych uprawnień zawodowych do pracy i prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego zgodnie z Rozp. M.Z., Dz.U. 2009 nr 21 poz 118.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Wykaz przedmiotów:
– Farmakognozja
– Fitochemia 
– Podstawy botaniki
– Farmakologia
– Towaroznawstwo zielarskie
– Materiałoznawstwo medyczne
– Etyka zawodu zielarza fitoterapeuty
– Biopsychospołeczne uwarunkowania zdrowia i choroby
– Zasady składania mieszanek ziołowych
– Anatomia i fizjologia człowieka
– Zarys diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników badań
– Fitoterapia w jednostkach chorobowych, posologia:
    •  zioła w chorobach pasożytniczych,
    •  tradycyjne ziołolecznictwo w onkologii,
    •  ziołolecznictwo w chorobach cywilizacyjnych i z autoagresji,
    •  fitoterapia dla kobiet,
    •  ziołolecznictwo w geriatrii,
    •  fitoterapia w dermatologii
    •  fitoterapia pediatryczna
    •  fitoterapia w opiece paliatywnej
    •  Zioła w zaburzeniach metabolicznych – otyłość, cukrzyca
    •  Fitoterapia chorób poszczególnych układów (pokarmowy, krążenia, nerwowy, moczowo-płciowy)
– Fitoterapia dla pielęgniarek i położnych
– Zioła w kosmetyce i kosmetologii – warsztaty
– Fitoterapia w zagrożeniach cywilizacyjnych
– Przetwórstwo zielarskie, postaci preparatów zielarskich
– Apiterapia w praktyce – warsztaty
– Fitoterapia weterynaryjna
– Uprawa ziół i pozyskiwanie roślin leczniczych ze stanu naturalnego
– Zioła bliskiego i dalekiego wschodu
–  Egzotyczne rośliny lecznicze
– Mykologia i grzyby lecznicze – zarys
– Aromaterapia w praktyce
– Przegląd współczesnej fitoterapii – od Biegańskiego do Różańskiego
– Historia zielarstwa, z uwzględnieniem receptur klasztornych, medycyna św. Hildegardy
– Ziołolecznictwo w klasycznej farmakoterapii
– Toksykologia roślin, działania niepożądane, interakcje
– Bezpieczeństwo żywności i żywienia, suplementy diety
– Zioła w żywieniu i gastronomii – warsztaty
– Podstawy medycyny chińskiej
– Ziołowy receptariusz – apteczka ziołowa – warsztaty
– Dietetyka i fizjologia żywienia
– Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
– Podstawy prawa farmaceutycznego oraz obrotu produktami zielarskimi
– Przegląd terapii naturalnych – hirudoterapia, banki lekarskie
– Metody zbioru, oznaczania i przechowywania roślin leczniczych, zielniki i herbaria
– Rozpoznawanie roślin leczniczych w terenie
– Terapie biologiczne
– Medycyna leśna i hortiterapia
– Opieka zielarska w praktyce
– Zioła w otoczeniu – rośliny lecznicze w domu, biurze i ogrodzie

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu Zielarz – Fitoterapeuta, kod 323012
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna w osobnym załączniku.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki, egzamin i wydanie dokumentów końcowych wynosi 3900 zł w przypadku wpłaty jednorazowej. Istnieje możliwość podzielenia opłaty na miesięczne raty w wysokości 370 zł. Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej oraz kserokopii dowodu osobistego, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (całości lub raty).

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS Z ZAKRESU TOWAROZNAWSTWA ZIELARSKIEGO W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!

ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail: biuro@grupaherbaria.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
660 911 880 oraz 666 828 880.
Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do rozpoczęcia bieżącej edycji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.

NATUROPATA W WARSZAWIE – KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009

KURS TRWA 18 ZJAZDÓW SOBOTA-NIEDZIELA, CO MIESIĄC.

Uzyskanie dokumentów czeladniczych wymaga też złożenia egzaminu przed komisją Cechu Rzemiosł.

Poszerzeniem wiedzy z zakresu terapii naturalnych kursu są także dodatkowe wykłady w piątki przed zjazdami, warsztaty, konferencje i seria wydawnicza Kocham Zioła (opcjonalne, dodatkowe, nie obowiązkowe do egzaminu).

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH: CENTRUM SZKOLENIOWE SZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE, WARSZAWA

NATUROTERAPIA W WARSZAWIE! –  KURS ZAWODOWY, KOD ZAWODU 323009 NATUROPATA

PODSTAWA PRAWNA:
Kurs dający kwalifikacje do wykonywania  zawodu NATUROPATA, kod zawodu 323009 , na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014, Dz. U. 2014, poz. 1145, w sprawie kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

GRUPA DOCELOWA:
Kurs adresowany do osób zainteresowanych terapiami naturalnymi i holistycznym podejściem do zdrowia pacjenta, w zakresie zawodowym (prowadzenie gabinetów terapeutycznych, dobierania kompleksowego terapii naturalnych mających na celu objąć całość funkcjonowania zdrowotnego pacjenta oraz poradnictwa zielarskiego ).
Zadaniem kursu jest omówienie i wskazanie istniejących terapii naturalnych, które umiejętnie i indywidualnie dobrane dla pacjenta, przez Naturopatę  będą stanowiły holistyczne podejście do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia.

Wymagane wykształcenie minimum średnie, o podbudowie kierunkowej.
Kurs adresowany do absolwentów kierunków medycznych i farmaceutycznych, dietetyków, fizjoterapeutów, zielarzy fitoterapeutów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarek, magistrów i techników farmacji, opiekunów medycznych i pracowników socjalnych w placówkach opieki zdrowotnej, pracowników sektora medical spa, odnowy biologicznej i medycyny anti-age, absolwentów kierunków takich jak m.in. zdrowie publiczne.
Dla osób nie posiadających dotychczas zawodowego kontaktu z ziołami, mamy przygotowane materiały wprowadzające.

ORGANIZATOR KURSU ZAWODOWEGO:
Kurs prowadzony jest przez Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., który zgodnie z wymogami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwestii nadawania kwalifikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.10/00002/2015 oraz 2.10/00016/2020. Kadra dydaktyczno – naukowa rekrutuje się spośród pracowników różnych działów Uniwersytetów Medycznych, Działu Roślin Leczniczych Ogrodu Botanicznego w Łodzi i Nadleśnictwa Łódzkiego, a także tworzona jest przez wieloletnich praktyków zielarstwa, terapii naturalnych i ziołolecznictwa. Bazowi wykładowcy legitymują się wykształceniem minimum wyższym, z tego zdecydowana większość posiada tytuł doktora lub profesora nauk medycznych i farmaceutycznych. Wiedzą i doświadczeniem dzielą się także znane osoby świata zielarskiego, kształcące się i publikujące także m.in u dr Różańskiego (np. Dr Ewa Kuchowicz, Klaudyna Hebda, mgr Justyna Pargieła, dr T. Błaszczyk, mgr inż Bartłomiej Byczkiewicz itd oraz mistrzów naturopatii zrzeszonych w śląskich i mazowieckich Cechach Rzemiosł).
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c., łącząc doświadczenia podległych mu jednostek, od 2005 roku zajmuje się szkoleniami z zakresu zielarstwa,fitoterapii i towaroznawstwa zielarskiego oraz terapii naturalnych. Ponadto, jest jedyną jednostką w Polsce, która prowadzi Grupę Zielarską Herbaria, pomagającą w rozpoczęciu działalności gospodarczej sklepom zielarsko-medycznym.
Instytut Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych s.c. jest także współorganizatorem oraz opiekunem merytorycznym i koordynatorem Studiów Podyplomowych Zielarstwo i Fitoterapia na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

ZAKRES TEMATYCZNY I CEL KSZTAŁCENIA:
Zakres tematyczny kursu realizowany jest zarówno w postaci wykładów, warsztatów i ćwiczeń oraz podczas zajęć terenowych, które zajmują niemal 1/3 programu kursu.
Przekazywana wiedza dotyczy aktualnych opracowań i stanu wiedzy związanej z terapiami naturalnymi oraz ziołolecznictwem.

Zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających na funkcjonowanie NATUROTERAPEUTY/NATUROPATY jako osoby wspomagającej działania specjalistów medycyny, w tym także lekarzy, farmaceutów, dietetyków. Naszym celem jest uzyskanie takiego poziomu umiejętności, który pozwoli na traktowanie naturoterapii jako równorzędnego, samodzielnego i uzupełniającego sposobu do uzyskania dobrego stanu zdrowia oraz jego profilaktyki.

 

WYKAZ PRZEDMIOTÓW, PROGRAM, NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:
Zakres tematyczny zagadnień jest realizowany w postaci wykładów multimedialnych, warsztatów, ćwiczeń oraz zajęć terenowych.
Wykaz przedmiotów:
– Wstęp do psychologii
– Komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna)
– Refleksologia i akupresura
– Akupunktura i klawipunktura
– Terapie bańkami (medyczne, ogniowe, cięte)
– Hirudoterapia
– Feng Shui
– Masaż jako techniki terapeutyczne
– Podstawy medycyny chińskiej
– Wstęp do medycyny syberyjskiej
– Zarys Ayurvedy
– Anatomia i fizjologia człowieka
– Patofizjologia
– I pomoc przedmedyczna
– Medycyna leśna z mykologią
– Ziołolecznictwo i fitoterapia
– Fitoterapia jednostek chorobowych
– Hortiterapia – wykład z warsztatami
– Medycyna konopna
– Techniki terapii z ciałem (m.in yoga, praca z oddechem, metody usuwania stresu, joga śmiechu)
– Praca z dźwiękiem, muzykoterapia
– Psychologia i medycyna snu
– Medytacja i relaksacja
– Etyka zawodu
– Aromaterapia
– Apiterapia
– Makrobiotyka
– Dietoterapia
– Psychosomatyka
– Praca z sugestią, sugestoterapia
– Arteterapia
– Wstęp do homeopatii – definicja i zasady
– Chromoterapia
– Litoterapia i związki mineralne
– Podstawy radiestezji
– Wybrane zagadnienia irydologii
– Wstęp do biorezonansu, zarys medycyny informacyjnej
– Zarys wodolecznictwa i wód mineralnych
– Psychologia seksulaności


w tym wykłady, ćwiczenia, zajęcia terenowe, warsztaty oraz samokształcenie.

Zakres wiedzy zawodowej oraz umiejętności jest zgodny z opisem zawodu NATUROTERAPEUTA/NATUROPATA, kod 323009
Szczegółowa siatka programowa wraz z listą wykładowców jest dostępna u organizatora.

LICZBA UCZESTNIKÓW:
Ze względu na praktyczny charakter zajęć oraz specyfikę przedmiotów maksymalna liczba uczestników na warsztatach to 50 osób.

KOSZT:
Cena kursu uwzględniająca wszystkie wykłady, warsztaty, zajęcia terenowe, ćwiczenia oraz materiały do nauki i egzamin wewnętrzny wynosi 350 zł w 18 ratach miesięcznych.
Wystawiamy faktury.
NIE WYMAGAMY WPISOWEGO!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE:
Osoba dokonująca zgłoszenia swojego uczestnictwa zobowiązana jest do wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO oraz udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami  RODO, dołączenia do niego potwierdzenia ukończenia szkoły średniej lub wyższej, a także potwierdzenia dokonania opłaty za kurs  (jednej raty) .

WAŻNE! OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY KURS ZAWODOWY ZIELARZ FITOTERAPEUTA W INSTYTUCIE ZIELARSTWA POLSKIEGO LUB SĄ ABSOLWENTAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZIELARSTWO I FITOTERAPIA NA AHE W ŁODZI MAJĄ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA INDYWIDUALNYCH WARUNKÓW UCZESTNICTWA!

ZAPISY:
Zgłoszenia należy dokonywać na adres mail:  biuro@instytutzielarstwa.pl lub szkolenia@logrys.pl
Wszelkie informacje można uzyskać u naszych konsultantów pod nr tel:
660 911 880 oraz 666 828 880.
Do dyspozycji pozostaje także strona fb InstytutZielarstwa oraz profil na Instagramie
Rekrutacja jest już otwarta i będzie trwać do rozpoczęcia bieżącej edycji. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i wraz z opłatą odeślij go elektronicznie. Pozostałe dokumenty  (podpisana umowa szkoleniowa, formuła dotycząca odpowiedzialności naturopaty, ksero potwierdzające ukończenie szkoły średniej lub wyższej) można złożyć w dniu rozpoczęcia zajęć.Zielarstwo jest pasją, która może stać się także metodą na życie. 
Natura jest największą skarbnicą zdrowia – tylko od naszej wiedzy zależy, czy skorzystamy z dobrodziejstwa ziół, będących na wyciągnięcie ręki.

DSC_0714_Easy-Resize.com
DSC_1874_Easy-Resize.com (1)
dawne ogody domowe zioowe_Easy-Resize.com

Szybki Kontakt

Zostaw nam swój adres mailowy i numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!